Search
Sanatan Dharma
Vedas
Puranas
Shastra
Darshan
Smriti
Upanishad
Bhagwad Gita
Ramayana
Mahabharata
Bhartrihari Shatak
Narad Bhakti
16 Sanskar
Rituals & Rites
Stotra Sadhana
Nitya karma
Patanjali Yoga
Pranayama
Surya Namaskar
Gods & Symbols
Chatur Yugas
24 Avtaar
Sacred Quotes
Chalisa
Aartis
Images
Bhajans
Jagatguru Forum
 

 
 
 

Shiv Aarti

 

II Shri Shiv Aarti II

 

 


Jai Shiv Onkara Har Shiv Onkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Arddhagni Dhara.

Ekanan Chaturanan Panchanan Rajai,
Hansanan Garudasan Vrishvahan Sajai.
Jai…

Do Bhuj Char Chaturbhuj Das Bhuj Te Sohai,
Tinon Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohai.
Jai…

Akshaymala Vanmala Mundmala Dhari,
Chadan Mrigmad Sohai Bhale Shashi Dhari.
Jai…

Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange.
Jai…

Kar Men Shreshth Kamandalu Chakra
Trishooldharta,
Jagkarta Jagharta Jag Palankarta.
Jai…

Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka,
Pranvakshar Ke Madhye Yah Tinon Eka.
Jai…

Trigun Shiv Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Manvanchhit Phal Pave.
Jai…

IISamaptII

 
Featured Transits
Colour Significance
Bloody Mars
Lucky Colours
New Planets
Moon Sign
 
Testimonials
I never thought I will get such a clear picture about my future through astrology.
Thanks to astrospeak panel for making my life happy.

Smita Arora
   
 
    Other Aarti  
Guru Aarti
Ganesh Aarti
Durga Aarti
Hanuman Aarti
Vishnu Aarti
Shiv Aarti
Sai Aarti
Ram Aarti
Laxmi Aarti
 
This page prefers the Details about Shiv Aarti, Aarti of Shiv, God Shiv's Aarti, Aarti of Lord Shiv, aarti of bhole, bhole aarti, bhagwan shankar aarti, aarti of god shankar, shambhu aarti etc.
 
© 2006-07 Laxmi Narayan Mandir :: Divya Dham (Surajkund, Faridabad). All rights reserved