Search
Sanatan Dharma
Vedas
Puranas
Shastra
Darshan
Smriti
Upanishad
Bhagwad Gita
Ramayana
Mahabharata
Bhartrihari Shatak
Narad Bhakti
16 Sanskar
Rituals & Rites
Stotra Sadhana
Nitya karma
Patanjali Yoga
Pranayama
Surya Namaskar
Gods & Symbols
Chatur Yugas
24 Avtaar
Sacred Quotes
Chalisa
Aartis
Images
Bhajans
Jagatguru Forum
 

 
 
 

Sandhyavandanam

 

|| Sandhyavandanam ||

 

Only the variations to praataH sandhyavandanam procedure are given below.

1.saayaM sandhyaavandanam.h should be performed facing west.
2.In praashanam (item 6) Gayatri aavaahanam 20(b) and Gayatri upasthanam 20(c) there are few
variations as described below
3.Recite "saayaM sandhyaa" where ever the "prataH sandhya" word is occuring in sankalpam
and saatvika dyaagam etc.

 6. praashanam

agnishchetyanuvaakasya suurya R^ishhiH        touch the head
gaayatrii chchhandaH                                      touch the nose tip
agnirdevataa                                                   touch the chest

apaaM praashane viniyogaH (place "tiirtham" in the hollow of right palm and recite as follows)

oM | agnishcha maa manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH |
paapebhyo rakshantaam.h | yadahnaa paapamakaarshham.h |
manasaa vaachaa hastaabhyaam.h |
padbhyaamudareNa shishnaa | ahastadavalumpatu | yatki.ncha duritaM mayi |
idamahaM maamamR^itayonau | satye jyotishhi juhomi svaahaa ||

(after uttering the above mantra japa ingest(swallow and not sip) the water from the palm)

20 (b) Gayatri aavaahanam after reciting sarasvathiim aavaahayaami inplace of

praatardhyaayaami gaayatriiM ravimaNDala madhyagaam.h |
R^igvedamuchchaarayantiiM raktavarNaaM kumaarikaam.h |
akshamaalaakaraaM brahmadaivatyaaM haMsavaahanaam.h ||

recite

saayaM sarasvatiiM shyaamaaM ravimaNDalamadhyagaam.h |
saamavedaM vyaaharantiiM chakraayudhadharaaM shubhaam.h ||
dhyaayaami vishhNudaivatyaaM vR^iddhaaM garuDavaahanaam.h ||

20 (c) In Gayatri Upasthaanam

After Uttame shikhare devii.. In place of "oM | mitrasya charshhaNiidhR^itaH.." Recite this

oM | imaM mevaruNa shrudhii havamadyaa cha mR^iDaya |
tvaamavasyuraachake |
tatvaayaami brahmaNaa vandamaanastadaashaaste yajamaano havirbhiH |
aheDamaano varuNeha bodhyurusha{gm}sa maa na aayuH pramoshhiiH |
yachchiddhi te visho yathaa pra deva varuNa vratam.h |
miniimasi dyavi dyavi ||
yatki.nchedaM varuNa daivye jane.abhidrohaM manushhyaashcharaamasi |
achittii yattava dharmaa yuyopima maa nastasmaadenaso devariirishhaH ||
kitavaaso yadriripurna diivi yadvaaghaa satyamuta yanna vidma |
sarvaataa vishhya shithireva devaathaa te syaama varuNa priyaasaH ||

iti yajur.h saayaM sandhyaavandanam.

 
Featured Transits
Colour Significance
Bloody Mars
Lucky Colours
New Planets
Moon Sign
 
Testimonials
I never thought I will get such a clear picture about my future through astrology.
Thanks to astrospeak panel for making my life happy.

Smita Arora
 
© 2006-07 Laxmi Narayan Mandir :: Divya Dham (Surajkund, Faridabad). All rights reserved